Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Z historie

     "Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?
           Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh;
      neboť Boží chrám je svatý,
           a ten chrám jste vy." 

                                                                    (1. Korintským 3,16-17)

 

Architektonické řešení Husova sboru v Ostravě - Zábřehu n. O.

 

 

      Stavba Husova sboru CČSH v Ostravě - Zábřehu byla  započata roku 1932.

      Základní kámen byl položen 4. 9. 1932.

      Slavnostně otevřen byl dne 3. 6. 1933.

      Město Tábor darovalo Náboženské obci CČSH kus kamene z Kozího Hrádku, kde působil a kázal Mistr Jan Hus.

 

                Husův sbor nese prvky moderní architektury 20. století s monumentálním schodištěm a věží se třemi zvony a hodinami. Je postaven ve funkcionalistickém slohu, který lze shrnout jednou větou takto: "Forma následuje funkci".

                Tehdejší zakladatelé, Rada starších, si přáli, aby byla stavba nejen moderní, ale aby vyjadřovala i ducha církve. Podařilo se to Ing. arch. Josefu Kittrichovi z Prahy (1901-1968) a Josefu Hrubému (1906-1988). Významně se na projektech podílel stavitel Otmar Pazourek z Ostravy. Stůl Páně s liturgickou soupravou byl svěřen umělci Ing. arch. Emilu Rabensteinovi.

                 Apsidě se stolem Páně (oltářem) a liturgickou soupravou podle jeho návrhu vévodí ukřižovaný Kristus v životní velikosti a nápis "Živ buď, národe, posvěcený v Bohu". Ukřižovaného Krista zhotovil místní řezbář Fr. Koupan podle Myslbekova vzoru. Dílo je vskutku mistrnou kopií. Její hodnota spočívá také v tom, že ji řezbář věnoval své církvi.


 

            Na bočních stěnách chrámu se nacházejí fresky Mistra Jana Husa a Jana Amose Komenského od Prof. Jana Obšila. Jedná se o konturovanou kresbu.

 

Jan Amos Komenský

                Jan Amos Komenský                                                                                     Mistr Jan Hus

 

                 V interiéru Husova sboru v Ostravě - Zábřehu je umístěna pamětní deska, kterou věnovala náboženské obci Čs. obec legionářská - Jednota v Zábřehu nad Odrou. Je zde uložena prsť z bojišť našich legií od Zborova, Terronu,  Dos´alta  a Dobrudže.

 Pamětní deska Čs. legií

 

                  Samotní legionáři byli zakládajícími členy Náboženské obce a Rady starších CČSH v Ostravě - Zábřehu a vlastními silami se podíleli na stavbě Husova sboru :

                                                               

Tajemník a jednatel Alois Mojžíšek, legionář

Narozen 3. 5. 1891, Skotnice, okres Nový Jičín.

Sloužil v rakousko-uherské armádě u 31. p.pl. v hodnosti poručík.

Zajat 4. 11. 1918 v Cervignonu.

Do Čs.legií v Itálii se přihlásil 20. 2. 1919.

Sloužil v hodnosti poručík u 43. domobraneckého praporu a 40.p.pl.

12. 9. 1919 demobilizován.
 

 

Účetní, tajemník a předseda František Novák, legionář

Narozen 5. 11. 1897, Zábřeh nad Odrou, okres Moravská Ostrava.

Sloužil v rakousko-uherské armádě u 31. zem.p.pl. v hodnosti vojín.

Zajat 7. 7. 1916 v Lípě v Rusku.

Do Čs.legií v Rusku se přihlásil 8. 10. 1917 v obci Žitomír.

Sloužil v hodnosti četař u 1. dělostřeleckého pluku.

3. 12. 1920 demobilizován.

 

Hospodář a přísedící Jan Rozsypal, legionář

Narozen 7. 11. 1881 (18. 1. 1884), Vítkovice, okres Moravská Ostrava.

Sloužil v rakousko-uherské armádě u 15. zem.p.pl. v hodnosti vojín.

Zajat 24. 10. 1914 v Ivangorodě v Rusku.

Do Čs.legií v Rusku se přihlásil 30. 7. 1918 v Omsku.

Sloužil v hodnosti vojín v telegrafní rotě štábu Čs.vojsk na Rusi.

27. 7. 1920 demobilizován.


 

Místopředseda Josef Chromec, legionář

Narozen 6. 11. 1888, Laškov, okres Litovel.

Sloužil v rakousko-uherské armádě u 28. zem.p.pl. hodnosti kadet v záloze.

Zajat 11. 12. 1914 Slatina u Bělehradu, Srbsko.

Do Čs.legií v Itálii se přihlásil 1. 5. 1915 v Niš, Srbsko.

Sloužil v hodnosti rotmistr: 31. střelecký pluk v Peruggio a 39. střelecký pluk "Výzvědný".

31. 12. 1919 demobilizován.

 

 

Čeněk Frajt, legionář

Narozen 4. 5. 1891, Kostelany, okres Kroměříž.

Sloužil v rakousko-uherské armádě 25. zem.p.pl. v hodnosti desátník.

Zajat 22. 6. 1916 Zátorčín.

Do Čs.legií v Rusku se přihlásil 1. 8. 1917 v Jekatěrinoslav, Dubovaja Balka.

Sloužil v hodnosti střelec: 6. střelecký pluk "Hanácký".

30. 12. 1920 demobilizován.

 

 

Augustin Vjačeslavovič Galíček, legionář

Narozen 8. 5. 1895, Tovačov, okres Přerov.

Nesloužil v rakousko-uherské armádě. (Až září 1918 u 54. p.pl.)

Zajat 21. 11. 1914 v Zagroda-Mokřiska – Podgorka-Mokřiska.

Do Čs.legií v Rusku se přihlásil 15. 8. 1914.

Sloužil v hodnosti střelec: Česká družina v Kyjevě.

28. 10. 1920 demobilizován.

 

František Vladimír Hrbáč, legionář

Narozen 3. 11. 1892, Mariánské Hory, okres Moravská Ostrava.

Sloužil v rakousko-uherské armádě  31. zem.p.pl. v hodnosti desátník.

Zajat 12. 6. 1916 v Kozinu v Rusku.

Do Čs.legií v Rusku se přihlásil 28. 7. 1916 ve Slucku.

Sloužil v hodnosti podporučík - kapitán v:
1. střelecký pluk "Mistra Jana Husa" a 2. střelecký pluk „Jiřího z Poděbrad“.

        Účast v bitvách: Zborov, u Tarnopole, Volosuvka, Kyjev.          

                                      Při obraně magistrály bojoval o Marianovku, Šadrinsk, Kazaň,
                                        Čeljabinsk, Zlatoust, Trojick, Nižnyj Tagil.

                                     18. 7. 1920 demobilizován.

 

Rudolf Klimek, legionář

Narozen  27. 3. 1893, Zábřeh nad Odrou, okres Moravská Ostrava.

Sloužil v rakousko-uherské armádě u 31. p.pl. v hodnosti vojín.

Zajat  21. 7. 1916 u obce Brestečko.

Do Čs.legií v Rusku se přihlásil 3. 1. 1918 v obci Bílka, Volyňská gubernie

Sloužil v hodnosti desátník u 4. střeleckého pluku "Prokopa Holého".

28. 9. 1920 demobilizován.

 

 

Valentin Klímek, legionář

Narozen  25.7.1890, Zábřeh nad Odrou, okres Moravská Ostrava.

Sloužil v rakousko-uherské armádě 100. p.pl. v hodnosti vojín.

Zajat 19. 8. 1917 u obce Selo v Itálii.

Do Čs.legií v Itálii se přihlásil 18. 4. 1918 v Padule v Itálii.

Sloužil v hodnosti střelec u 34. střeleckého pluku ve Spoleto.

31. 10. 1919 demobilizován.

 


František Dmitrij Matuška, legionář

Narozen 16. 7. 1897, Lověšice, okres Přerov.

Sloužil v rakousko-uherské armádě u 55. p.pl. v hodnosti vojín.

Zajat 18. 11. 1914 v Krakově.

Do Čs.legií v Rusku se přihlásil 15. 5. 1916 v Oděse.

Sloužil v hodnosti střelec u 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova.

4. 2. 1921 demobilizován.

 


Antonín Šigut, legionář

Narozen 15. 1. 1888, Mariánské Hory, okres Moravská Ostrava.

Sloužil v rakousko-uherské armádě u 101. p.pl. v hodnosti vojín.

Zajat 16. 10. 1914 v Rozvadov.

Do Čs.legií v Rusku se přihlásil 27. 10. 1917 v Bagoslavsk, Permská gubernie.

Sloužil jako desátník v: radiotelegrafní rota a 8. střelecký pluk „ Slezský“.

22. 11. 1920 demobilizován.
 

 

 

Více v sekci ČsOL: http://ccsh-ostrava-zabreh.websnadno.cz/CsOL.html

 

Husův sbor v letech 1938 - 1945

 

              Okupace zasáhla tvrdě do života této obce především tím, že 8. dubna 1941 byl zatčen duchovní a odsouzen ve Vratislavi pro přípravu velezrady na 10  let káznice. Z příslušníků náboženské obce potom byla zatčena celá řada a většina z nich popravena ve věznicích, koncentračních táborech. Při bombardování této čtvrti Ostravy opět zahynulo několik členů CČS. Osvobozovací boje byly zde pro tuhý odpor Němců zvláště těžké. Stály život nejméně 10 příslušníků církve. Jiní utrpěli těžká zranění. (Husův sbor byl poničen bombardováním dne 29. 4. 1945.)

           

 

           Zdroj:  Archív NO CČSH v Ostravě - Zábřehu, Přehled událostí a usnesení RST v O.-Zábřehu 1921-1929  
                       Údaje o válečných změnách v r. 1939 - 1945 a poválečných rekonstrukcích, AOD K 30/12                  

Tyto webové stránky jsou chráněny autorským právem. Autorským právem jsou chráněny jak obsah, tak i forma těchto webových stránek. Všechny materiály jsou určeny pouze pro nekomerční a osobní užití, ovšem za předpokladu, že zachováte všechna autorská práva a budete se řídit jakýmikoli sděleními o vlastnických právech v těchto materiálech uvedenými:

Veškeré reprodukce, úpravy, překlady, uchovávání a zpracování obsahu či formy těchto webových stránek na jiných médiích, včetně jejich ukládání anebo zpracování elektronickými prostředky, požívají ochrany dle autorského práva. Jakékoli použití či využití obsahu či formy těchto webových stránek, ať již zcela či z části, nelze užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez povolení Náboženské obce Církve československé husitské v Ostravě-Zábřehu.

Jakákoli reprodukce informací či údajů, zejména užití textů anebo jejich částí anebo materiálů tvořících image (vč. fotografií), lze pouze s předchozím písemným souhlasem Náboženské obce CČSH V Ostravě-Zábřehu. Náboženská obce CČSH v Ostravě-Zábřehu je držitelem práv k jejich rozšiřování a reprodukci. Tato práva zůstávají v celém rozsahu v platnosti i v případech, kdy se do archivu automaticky anebo manuálně vkládají obrázky a texty.

TOPlist