Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

O křtu‚ večeři Páně a pokání

  
  SVÁTOST  KŘTU

   Co je to křest?

  Křest (řec. baptisma) je svátostí znovuzrození pro život věčný skrze Pána Ježíše
  Krista a odřeknutí se zlého.
                             Příslušnost církvi se zakládá křtem - vyjadřujícím přijetí  daru  Ducha  svatého.


 

Co je podstatou a smyslem svátosti křtu?

Podstatou svátosti křtu je:
1)   Je úkon obmytí křtěnce vodou (lití vody na temeno hlavy) na znamení očisty od hříchu a odřeknutí 
      se zlého doprovázený
2)    znamením kříže nad křtěncem, oznámením jeho křestního jména a slovy:

       "Křtím tě ve jménu Boha-Otce, i Syna i Ducha svatého, amen."

 

Proč se při křtu používá voda?

Při křtu je používáno vody z toho důvodu, že voda je v biblických představách živlem očisty, smrti i života.

 

Co patří k formě svátosti křtu?

K formě svátosti křtu patří:
1)   čtení z Písma, modlitby, křestní promluva a požehnání,
2)   vyznání víry (krédo),
3)   závazek a příslib rodičů odevzdávajících dítě do Boží ochrany, křestních kmotrů a náboženské
          obce,
že budou společně pečovat o křesťanskou výchovu křtěnce;
4)  obřad uvítání matky a dítěte do sboru.

 

Kdy je možné křest přijmout?

Křest můžeme přijmout v každém věku, tj. od dětství, v dospělosti i v hodině smrti. 
Křest nemluvňat a dětí ukazuje k tomu, že Bůh miluje dítě dříve, než ono může milovat jeho a že je tato Boží milost předcházející a svrchovaná (tj. nezávislá na jakýchkoliv podmínkách a předpokladech z lidské strany).

 


 

 
  SVÁ
TOST  VEČEŘE  PÁNĚ
 

   Co je to svátost večeře Páně?

   Svátost večeře Páně (řeč. eucharistia) je svátost   
   sjednocení s Kristem a posvěcení k životu věčnému.
   Biblický název této svátosti je "lámání  chleba".

 

 

Svátost večeře Páně Ježíš ustanovil v Getsemanské zahradě takto:

"Pán Ježíš seděl s apoštoly svými naposled a své dílo lidstvu zpřítomnit chtěl pro věky budoucí.

Vzal  c h l é b, děkoval za něj, lámal a rozdával jim jej: Vezměte a jezte z něho všichni. Toto jest mé tělo, které se vydává za vás!   

Pak i  k a l i c h  s vínem po večeři vzal, aby zůstavil nám smysl životního utrpení a v srdce vštípil přesvědčení, že se má člověk jeden druhému obětovat a pít z kalicha života sladké i trpké, příjemné i odporné. S požehnáním jim z něho dával pít: Tento kalich je ta nová smlouva v krvi mé, která se vylévá za vás. To čiňte na mou památku. Amen. "

 

Jaký smysl má toto podobenství?

Pán Ježíš v podobenství o ustanovení svátosti večeře Páně své tělo přirovnává k lámanému chlebu a svou krev k vínu. Rozlomený chléb a vypité víno, to je Ježíš Kristus sám, trpící a umírající proto, aby zjevil velikou lásku člověku, tedy nám všem přesto, že jsme hříšní.

 

Co je podstatou svátosti Večeře Páně?

Podstatou svátosti je:
1)   připomenutí biblického podání a slov Pána Ježíše Krista a ustanovení večeře Páně
      (najdeme v:  Mt 26,26-29; Mk 14,22-25; Lk 22,14-20; 1K 11,23-26),
2)   prosba k Duchu svatému o zpřítomnění Pána Ježíše Krista a jeho svátostného hodu s učedníky a
      za posvěcení předloženého chleba a vína za svátostný pokrm,
3)   zpřítomnění Pána J.K. a jeho poslední večeře v obecenství shromážděné církve,
4)   podávání a přijímání chleba a kalicha s vínem jako těla a krve Páně (tzv. přijímání pod obojí)  k
      duchovnímu sjednocení s Kristem (tj. myslí, vůlí i citem; sjednocení s vírou v něho a láskou k
      němu).

 

Co se rozumí vysluhování večeře Páně "pod obojí způsobou"?

Přijímáním "pod   o b o j í   způsobou" se rozumí podávání těla a krve Páně po husitském způsobu. Staročesky - jedna  a druhá způsoba (tedy nejen chléb, ale i kalich s vínem). V CČSH je k večeři Páně používán bílý nekvašený chléb kulatého tvaru z pšeničné mouky (též hostie) a přírodní víno.
 

Jak mám rozumět pojmu "zpřítomnění"?

Pojmu "z p ř í t o m n ě n í" máme rozumět tak, že dávno minulou událost poslední večeře Páně v jerusalémském večeřadle se stává znovu přítomnou (aktualizuje se a opakuje se) ve společenství shromážděné věřící obce. Tj. Ježíš Kristus znovu přichází mezi své věrné, aby jim prostřednictvím kněze podal a jako Duch svatý s nimi prožil svátostný hod.

 

Co zpravidla přechází přijímání večeře Páně?

Přijímání večeře Páně předchází  s v á t o s t   p o k á n í.
 

 


 

SVÁTOST  POKÁNÍ

je chápána jako cesta k setkání se spásnou blízkostí odpouštějícího Boha.

K pokání náleží zpytování svědomí, lítost nad hříchy, smíření s Bohem a s bližními, předsevzetí nového života, společná nebo soukromá  z p o v ě ď.

O soukromou svátost pokání (zpověď) je možné požádat kněze, jenž je vázán zpovědním tajemstvím, které je neprolomitelné.

TOPlist